Prasopes ICQ ( 177 880 695 )

martin.hancil@seznam.cz

 

:: MENU ::.

 

» CV-EN
» CV-CZ

» Horoskop
 

» Foto Pařby
» Foto Zimní
» Foto Výlety
» Foto Směs

 

:: Baruška ::.

» Foto směs
» Foto první spol.
» Foto krk. 9.5.08

 

Hančil Martin
 

 

Martinuv horoskop je charakterizován několika neobyčejně významnými  konfiguracemi.Především je to  silné obsazení znamení Panny ve kterém stojí Slunce, ascendent a Merkur, dále silně zdůrazněné znamení Vah se čtyřmi planetami, těsná konjunkce planety Uran s bodem imum coeli, a konec konců i postavení tří planet ve znameních, kterým tzv. vládnou a kde jsou astrologicky řečeno nejsilnější  - Měsíce v Raku, Merkuru v Paně a Venuše ve Vahách.

Především upoutá pozornost poměrně těsná konjunkce slunce s ascendentem. Jak slunce tak ascendent jsou v horoskopu symbolem ega. Slunce skutečného, vědomého, vnitřního “Já“ životní energie a vitality, ascendent symbolizuje „personu“ – vnější postoje, způsob jakým se člověk staví k vnějšímu světu a jak vnější svět jedince vnímá. Spojením  obou těchto základních horoskopických prvků signalizuje svým způsobem silnou a vitální osobnost, především však dokonalý sulad vnitřního a vnějšího „ Já“ – Martin se svému okolí bude jevit takový jaký opravdu je, bez jakékoliv falše a předstírání. Tato konstelace však naznačuje i možnou nepřizpůsobivost, silný  individualismus a snahu po neustálém  vlastním sebe prosazování. Silná orientace na vlastní „Já“ je v horoskopu zdůrazněna i tím, že celkem 8 planet z 10 stojí ve východní polosféře, a z toho pět tedy plná polovina, v 1. kvadrantu, který je oblastí subjektivního a do sebe zahleděného vnímání vlastního ega.

V jakém směru a  jakým  způsobem se bude Martinova osobnost převážně uplatňovat, o tom vypovídá postavení slunce a ascendentu ve znamení Panny. Charakteristickými vlastnostmi  tohoto úseku zvěrokruhu jsou pracovitost , pečlivost, píle, analytický a kritický rozum. Sklon posuzovat vše jen z hlediska užitečnosti a z toho plynoucí nedůvěra ke všemu co  nejde změřit a zvážit. Panna  třídí , kontroluje a vybírá , spíše než výsledek práce jí často zajímá metoda a způsob, jak  na věc. Typickými vlastnostmi panny jsou logika a  zdravý úsudek, smysl  pro povinnost a řád. Všechny ty to vlastnosti by se u Martina měli projevit  v zvýšené míře tím spíš, že Merkur jako vládce Panny jenž všechny uvedené charakteristiky symbolizuje v krystalické formě, stojí v 1. domě , tedy  právě v oblasti osobního ega a charakteru.

Stejně jako  vlastní postavení prvků v horoskopu jsou důležité i jejich poziční vazby         (aspekty). U slunce zde především upoutá silná harmonická vazba (trigon) k Neptunu. Je symbolem příznivého ovlivnění vědomí iracionálnem, signalizuje bohatou fantasii, intuici,ostrou vnímavost, citlivost k lidem, nejsou vyloučené ani umělecké schopnosti. Protože Neptun stojí ve 4. domě, budou tyto zmíněné vlastnosti pramenit  nejspíše ze zkušeností z dětství a z domova. Sextil ( rovněž příznivý aspekt ) mezi Sluncem a Plutem potvrzuje velkou vůli po vlastním prosazení, ale též naznačuje dobrou schopnost regenerace z mohutných  vnitřních zdrojů.  O citlivosti , představivosti  a  dobré psychické rovnováze  vypovídá i sextil mezi Sluncem a Měsícem.

Měsíc je v horoskopu symbolem citů a nevědomí, ale také matky a ženské složky psychiky (aminy). V Martinově horoskopu má mimořádně silné postavení jednak svou první polohou v první třetině postavení Raka, kterému vládne a pak také tím, že stojí za všech planet neblíže mediu coeli (středu nebes). Toto postavení signalizuje především velký význam emocí  v Martinově životě, také však výraznou citovou vazbu na domov a matku a citové ovlivnění tradičním myšlením (Rak je oblastí původu, tradic, kořenů a domova). Již zmíněný sextil  Měsíce ke Slunci a k ascendentu kromě psychické vyrovnanosti, sebevědomí a harmonické vyváženosti mezi vůlí a city vypovídá také o dobré schopnosti navazovat vztahy s opačným pohlavím  a implikuje vcelku  úspěšný rodinný život. Postavení Měsíce v 11. individuelním domě pak ukazuje na citovou potřebu přátelských vztahů a emotivní, četné nicméně nestálé vztahy k přátelům.

Jeli už  řeč o 11. domě, je potřeba  si všimnout  i planety Mars. Ta je v astrologii principem energie, činorodosti a asertivity a svým postavením ukazuje na oblast, kde  se jedincova energie bude nejspíše realizovat. Ve znamení Raka je Mars v poměrně slabém postavení (v tzv. pádu), jeho aktivita může být  brzděna převažující citovostí, zvláště když v témže znamení i domě stojí i Měsíc, přesto se může projevit občasnými záchvaty vzteku z velmi subjektivních a osobních důvodů, nebo i případnou agresivitou a autoritativním chováním v rodinném prostřed. Je zde souvislost s planetou Uran, ke které je Mars v silné harmonické vazbě (trigonu), o tom však bude řeč dále. Postavení Marsu v 11. domě signalizuje soutěživost v sociálních skupinách, snahu  po dominancí, ale také možné hádky s přáteli, které mohou mít příčinu v přílišné snaze po sebe prosazení  (kvadratura Mars – Pluto).

V každém horoskopu jsou tak zvané dominantní planety ty, které stojí v konjunkci s některou horoskopickou osou. Tyto osy jsou tvořeny jednak čarou obzorníku ( ASC – DSC), jednak místním  poledníkem – meridiánem ( MC – IC). O důležitosti vycházejícího slunce  (v konjunkci s ascendentem) již byla řeč. Druhou dominantou Martinova horoskopu je Uran, který stojí v konjunkci s immem ceoli (IC). Tento v podstatě půlnoční bod, který je počátkem (astrologicky hrotem) 4. individuálního domu, symbolizuje v horoskopu původ, domov, tradice, „startovní bod“, vypovídá o vztahu jedince k domovu, domácímu prostředí a tradicím. Uran v těsné konjunkci s tímto bodem ukazuje na silnou touhu po osamostatnění, snahu mít doma co nejvíce svobody a nezávislosti, v pozdějším věku neklid a časté změny pobytu. Jako symbol změn nečekaných zvratů a neobvyklé originality  bude pravděpodobně příznivým způsobem ovlivňovat Martinovu činorodost a aktivitu v širších přátelských kolektivech (jak to naznačuje trigon k Marsu do 11. domu).

Horší ovšem je silný neharmonický krizový aspekt ( kvadratura) k vycházejícímu Slunci. Signalizuje nestálost a neklid, naznačuje, že Martin nebude nikdy uznávat jinou autoritu nežli svoji vlastní, bude se snažit odlišovat se  a zdůrazňovat svou originalitu za každou cenu, svoje názory bude prosazovat proti všemu a všem, a to všechno mu bude pravděpodobně komplikovat vztahy nejen doma, ale i k okolí.

Není ovšem všechno tak, jak se někdy jeví na první pohled, a osobnost člověka nikdy není pouze černobílá. Osm planet z deseti ve východní polosféře, konjunkce slunce s ascendentem, Uran v konjunkci s immem ceoli a v kvadratuře na Slunce, to vše vyjadřuje dosti silné zaměření k vlastnímu „Já“ a možná i značnou dávku egoismu. Nicméně je tu oblast, o které zatím nepadla zmínka, které však dosud popisované Martinovy charakteristiky může do značné míry zjemnit a  zaměřit je více ke druhým, k partnerství a k harmonickým přátelským vztahům. Tou oblastí je čtyřmi planetami obsazené a tím zdůrazněné znamení Vah.

Váhy jsou znamením partnerských vztahů, estetického cítění, taktu a umírněnosti, laskavé diplomacie, harmonie a uklidňující ústupnosti. Signalizuje tendence ke společenským stykům a komunikaci, smysl pro spravedlnost, rovnováho a přátelství. Je zde především velmi silné Venuše, která jako večernice je vládkyní Vah a zabarvuje svým vlivem charakter všech tří dalších planet, které zde kromě ní stojí. Poukazuje na velkou důležitost partnerských vstahů v Martinově život, sklony k diplomacie, estetickému cítění a smysli pro spravedlnost. Její těsná konjunkce se Saturnem, který je ve Vahách je ve vahách rovněž poměrně silně postavený (v tzv. „povýšení“) vypovídá o spojení citovosti s přísností a zodpovědností, přináší do Martinových citových vztahů prvek uvážlivosti a logiky, který se může projevovat i jako zdánlivý citový chlad a rezervovanost, možná i určitá vypočítavost. Jupiter v konjunkci s oběma planetami sem jako symbol expanze, rozvoje a úspěchu  přináší takt a družnost, tendence ke smiřování konfliktů  a k udržování harmonie. Konjunkce jupiteru s Venuší vyjadřuje optimizmus, laskavost  a humánní dispozice, konjunkce se Saturnem je aspektem rovnováhy a dobrého úsudku.

Poněkud  horší jsou  silné  nepříznivé  a krizové aspekty  (kvadranty) všech  všech tří planet k Měsíci. Kvadratura Měsíc Venuše může signalizovat problémy v lásce a manželství a komplikovaný citový život vůbec. Do konfliktu se sem dostávají dva póly citovosti láska „rodinná“ s láskou „vášnivou“ což může způsobovat jisté rozpolcení a dvojí život. Kvadratura Měsíc – Saturn naznačuje možné skony k depresivním stavům, nedostatek  citové přizpůsobivosti nebo blokování citové spontaneity, kvadratura Měsíc – Jupiter pak může přinášet tendence k citovému zveličování a přehánění, sklon k výstřelkům a povrchnosti.

Důležité je, že Venuše, Saturn i Jupiter se  se nachází v 2. individuálním domě. Tento dům je prostorem majetku a financí, a tak vše co bylo v minulých dvou odstavcích  řečeno bude mít v každodenním životě souvislost právě s touto oblastí. Venuše v 2. domě může dokonce naznačovat i „lásku pro peníze“,  tedy například vypočítavé vztahy k ženám za účelem zbohatnutí. Protože hrot druhého domu leží ve znamení Panny je zřejmé, že Martinovi výdělečné schopnosti budou velmi úzce souviset se základním charakterem jeho osobnosti, jak byl popsán na minulých stránkách. S praktičností zručností, praktickým a analytickým přístupem apod. Jupiter  v tomto domě sice poukazuje na štěstí ve finančních otázkách , neobratné a úspěšné řízní  majetkových záležitostí nicméně ve spojení s Venuší také signalizuje ( a to dost výrazně!) Sklony k marnotratnosti a k rozhazovačnému ukájení hmotných potřeb a rozkoší.  Když Saturn v konjunkci s Venuší a s Jupiterem působí přesně opačně  - tendence k šetrnosti askezi a lakomství, zdá se, že vzhledem k silné pozici Venuše ve spojení s Jupiterem budou rozhazovačné tendence většinou převažovat, když následně budou nejspíš  provázeny depresemi a výčitkami svědomí, které na čas mohou vést k právě opačnému extrému totiž ke skrblictví a lakomosti.

Horoskop je jako celek poněkud nejednoznačný a rozporný. Je to znamení, že Martin bude muset často rozhodovat , kterým směrem se vydá, a bude záležet na jeho svobodné vůli, jakými cestami se bude jeho život ubírat.

 

Nový Jičín 16.12.1995.


 

UT  4:15

Místo: Jaroměř

Narození  25.8.1981

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | © 2007 Prasopes